deliberate

deliberate
I
[di΄libərət] a դիտավորյալ, միտում նավոր. կանխամտածված. deliberate lie գիտակ ցված սուտ. (զգույշ, դանդաղ) deliberate stps դան դաղ/անշտապ/անփութկոտ քայլեր. deliberate in speech դանդաղախոս
II
[di΄libəreit] v խորհել, կշռա դատել. քննարկել, խորհրդակցել. deliberate a question հարց քննարկել. deliberate future steps ապագա քայլ երի մասին խորհել. deliberate for a long time տա տանվել երկար ժամանակ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • deliberate — de·lib·er·ate 1 /di li bə ˌrāt/ vb at·ed, at·ing vi: to think about and weigh or discuss issues and decisions carefully the jury retired to deliberate vt: to think about or evaluate de·lib·er·ate 2 /di li bə rət/ adj …   Law dictionary

 • deliberate — adj 1 willful, intentional, *voluntary, willing Analogous words: purposed, intended (see INTEND): conscious, cognizant, *aware: mortal, *deadly Antonyms: impulsive Contrasted words: inadvertent, * …   New Dictionary of Synonyms

 • Deliberate — De*lib er*ate (d[ e]*l[i^]b [ e]r*[asl]t), a. [L. deliberatus, p. p. of deliberare to deliberate; de + librare to weigh. See {Librate}.] 1. Weighing facts and arguments with a view to a choice or decision; carefully considering the probable… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Deliberate — De*lib er*ate (d[ e]*l[i^]b [ e]r*[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Deliberated}; p. pr. & vb. n. {Deliberating}.] To weigh in the mind; to consider the reasons for and against; to consider maturely; to reflect upon; to ponder; as, to deliberate a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • deliberate — [adj] intentional advised, aforethought, calculated, careful, cautious, coldblooded, conscious, considered, cut and dried*, designed, designful, done on purpose, express, fixed, intended, judged, meticulous, planned, pondered, prearranged,… …   New thesaurus

 • deliberate — [di lib′ər it; ] for v. [, di lib′ərāt΄] adj. [ME < L deliberatus, pp. of deliberare, to consider, weigh well < de , intens. + librare, to weigh < libra, a scales] 1. carefully thought out and formed, or done on purpose; premeditated 2.… …   English World dictionary

 • Deliberate — De*lib er*ate, v. i. To take counsel with one s self; to weigh the arguments for and against a proposed course of action; to reflect; to consider; to hesitate in deciding; sometimes with on, upon, about, concerning. [1913 Webster] The woman that… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • deliberate — ► ADJECTIVE 1) done consciously and intentionally. 2) careful and unhurried. ► VERB ▪ engage in long and careful consideration. DERIVATIVES deliberately adverb deliberateness noun. ORIGIN Latin …   English terms dictionary

 • deliberate — I UK [dɪˈlɪb(ə)rət] / US adjective ** 1) intended, not done by chance or by accident I m sure the omission of my name was deliberate. deliberate attempt/effort: Her visit was a deliberate attempt to draw attention to the area. deliberate… …   English dictionary

 • deliberate — deliberately, adv. deliberateness, n. deliberator, n. adj. /di lib euhr it/; v. /di lib euh rayt /, adj., v., deliberated, deliberating. adj. 1. carefully weighed or considered; studied; intentional: a deliberate lie. 2. characterized by… …   Universalium

 • deliberate — 01. Max lied to his boss about what happened in a [deliberate] attempt to have Sheila fired. 02. In the early part of Canada s history, European settlers [deliberately] gave blankets infected with disease to the native people in order to reduce… …   Grammatical examples in English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”